Uncategorized

Oifigeach Pleanála Teanga

Posted on

Tá Forbairt Pobail Mhaigh Cuilin, i gcomhar le Gaeilge Mhaigh Cuilinn, Comhchoiste de chuid Fhorbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo. agus Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn, freagrach as an bplean teanga do LPT Mhaigh Cuilinn a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.

 

Sonraí iomlána – íoslódáil Anseo

Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Uncategorized

Féasta Sráide 2019

Posted on

Féasta Sráide 2019

Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn 2019
5ú Bealtaine taobh thiar den Coach House

Is ócáid pobail é Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn. Tiocfaidh daoine le chéile taobh thiar den Coach House, ar an 5ú Bealtaine idir, 2-6 i.n. chun an Ghaeilge a spalpadh is a cheiliúradh. Tá Gaeilge Mhaigh Cuilinn ag reáchtáil an lá, le Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn is Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn, chun an ócáid seo a chur ar súil. Seo an dara bliain den bhFéasta Sráide Mhaigh Cuilinn. Ba bhreá le Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn an Ghaeilge a spreagadh is í a chur chun cinn sa cheantar Mhaigh Cuilinn. Seo ócáid a bhfuil muid ag fáil tacaíocht ón An tOireachtas is Údaras na Gaeltachta.

Ceann de na rudaí is tarraingtí faoin bhFéasta Sráide Mhaigh Cuilinn ná go bhfuil sé dírithe ar an teaghlach agus ar an bpobal uile, agus ní mórán ócáidí na laethanta seo a bhíonn dírithe ar gach aoisghrúpa. Feictear dúinn gur deis iontach é seo do ghrúpaí pobail agus áitiúla Mhaigh Cuilinn, dos na scoileanna, d’eachtraí is imeachtaí Ghaeltachta agus do ghrúpaí Gaeilge i gcoitinne páirt a ghlacadh in ócáid thaitneamhach, shóisialta Ghaeilge a bheidh á chur chun cinn sa cheantar Mhaigh Cuilinn.

Beidh imeachtaí den scóth i nGaeilge ar súil i rith an lae ar nós damhsa, céilí, ceol, canadh, taispéantas bácáil, peintáil aigheadhanna, fear sorcas is scileanna sorcas. Beidh achmhainní Gaelach le fáil ar an lá le buíoch ó Glór na nGael, Conradh na Gaeilge, TG4 agus cúpla gnólachtaí eile, a bhfuil muid fós ag fanacht le freagra Beidh chuile rud trí mhéan na Gaeilge toisc gur lá Gaelach é:

Spraoi le Ceol, ceardlann ceol, rince, amhranaíocht i nGaeilge. Le linn an gceardlann seo beidh páisti faoi 5 is a mhuintir ag damhsa, canadh is ag bogadh le ceol thraidisiúnta.

Josephine Cooney, as Conemara, a dhéanann Damsha Líne i nGaeilge. Beidh na treoracha is céimeanna aici i nGaeilge leis an gceol Gaelach. Beidh fonn ag muintir nah áite óg is aosta damhsa le chéile.

Stephen McGinley, fear sorcas as Gaillimh, a dhéanann imeachtaí i nGaeilge ag plé scileanna sorcais. Beidh na daoine in ann spraoi leis na scileanna agus sult a bháin as an gceardlann is iad ag úsáid an Ghaeilge. Oibríonn sé i rith an tsamhraidh le Coláiste Uisce.

Beidh muid in ann an banna céilí ceoil ‘Cogar’ le Comhaltas Mhaigh Cuilinn a chlóistáil le linn an bhFéasta Sráide toisc go mbeidh said ag séinnt is ag casadh ceol thraidisiúnta den scóth. Beidh céilí mór ar siúl ag deireadh an bhféile.

Beidh an soprano áitiúla Aimee Banks ag canadh as Gaeilge. Is sar-amhránaí amach is amach í. Bhuaigh sí Corn Kitty O Callaghan le linn an bhFeis Ceoil Baile Átha Cliath le deanaí. Beidh síar an gclár Réalta agus Gaolta le TG4 lena leathchúpla deirfiúr. Fuair sí an dara háit do Cheoil Comh-aimseartha le tacaíocht fuaime ag Scéilp 2019.

Zumba i nGaeilge le Bernie Ní Chonghaile. Zumba le haghaidh chuile ais ghrúpa. Bíonn Bernie ag obair le Coláiste Lurgan is TG4 freisin. Bainfaidh chuile duine spaoi as! Bhí neart daoine ag damhsa is ag báint taitneamh ás anuraidh.

Tá muid ag tnúth go mór na páistí áitiúla a fheiceáil ag damhsa as na scoileanna go léir i Maigh Cuilinn. Beidh said ag rince sean nós is damsa Ghaelach. Beidh Scoil Rince Bhláthnaid Folan is Scoil Rince Arlene Cook ag déanamh leirú damhsaí le linn an bhféile dúinn.

Dioscó Gaelach le haghaidh chuile duine.

Bartley Ó Domhnaill as Conemara, táimid ag tnúth go mbeidh sé thart chun canadh i rith an bhFéasta Sráide. Beidh neart amhráin as Gaeilge le cloistáil ó Bartley. Is breá le óg is aosta é.

Taispéantas bácáil ó Mary Carr. Bhí Mary ag obair sa White Gables leis na gcianta. Beidh sí ag déanamh taispéantas bácáil aráin baile i nGailge don slua. Is mór an spóirt í agus anuraidh rinne sí an jab ag an bhFéasta Sráide.

Pastimes Chonamara le Máirtín Davey is a chairde. Tháinig said chuig an bhFéasta anuraidh is thaipáin said na modheanna oibre is scíleanna a bhíodh le fail in Éireann fadó. Rinne said neart spraoi is spóirt ar an lá is bháin muid an tairbhe as a gcuid scéalta is rince. Tá muid ag súil go mór iad a fáilte ar áis i mbliana.

Bá bhrea linn go dtiocfaidh sibh ar an lá is an dea-scéal a scaipeadh dúinn. Tá fáilte roimh chuile duine a bhfuil suim aige nó aici sa Gaeilge!

Uncategorized

Feásta Sráide

Posted on

Beidh muid ag teacht le chéile ar an 17ú Aibreán ag 8.30 i.n. i dTeach na Gaeilge le haghaidh an chéad crinniú  Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn.  Tá muid ag iarriadh Feásta Sráide a reáchtail is tá sibh ag teastáil uain! Lá Gaelach le bia blásta, ceol binn is caidreamh deasa a dhéanamh le daoine le linn an bhféasta atá i gcéist againn.Tabharfaidh an lá  deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid, is cuma más foghlaimeoir le cúpla focal iad nó cainteoir ó dhúchais atá ag iarraidh casadh le daoine nua le Gaeilge acu.

Tá fáilte roimh gach uile duine a bheith linn agus páirt a thógáil idir óg agus aosta!
__

A meeting will be held next Tuesday 17 Apr. at 8:30pm at Teach na Gaeilge (behind Áras Uilinn on Church Road). The purpose is the organisation a street festival promotig the Irish language in Moycullen on Sunday June10 . Everyone is welcome to attend adn we would love to hear your thoughts and ideas.
Beidh Fáilte roimh chách.

Uncategorized

Irish language plan for Maigh Cuilinn

Posted on

Irish Langauge Plan Maigh Cuilinn

Tá Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn agus Conradh na Gaeilge ag obair le chéile chu plean teanga a réiteach do Mhaigh Cuilinn.  Mar chuid den phróiseas seo, tá taighde ar bun leis na tuairimí agus na smaointí atá ag an bpobal anseo a chloisteáil agus ba mhaith linn go mbeidh an oiread daoine agus gur féidir páirteach sa phróiseas seo.

Go luath, scaipfear ceistneoirí ar thuismitheoirí, scoileanna, grúpaí pobail, gnónna agus eile le tuairimí a fháíl ar dhul chun cinn na teanga. Freisin, eagrófar roinnt fócas-ghrúpaí sna míosaí amach anseo le tuilleadh plé a dhéanamh ar stad reatha na Gaeilge agus na féidearthachtaí a bhaineann léi sa todhchaí.

Bainfear úsáid as an taighde seo uilig mar bhunús don phlean teanga. Nuair atá dréacht den phlean teanga curtha le chéile, déanfar comhairliúchán poiblí agus beidh deis eile ag an bpobal tuairimí a léiriú faoin mhéid atá istigh ann.  Beidh an plean teanga níos láidre agus níos éifeachtaí má tá an pobal rannpháirteach sa phróiseas seo, agus is é seo an fáth gur mhaith linn an oiread daoine agus gur féidir a spreagadh le páirt a ghlacadh sa phróiseas taighde seo sna seachtainí amach romhainn.

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn and Conradh na Gaeilge are working together to develop an  Irish language plan for Maigh Cuilinn.  As part of this process, research is being carried out to hear the thoughts of opinions of the community here and we would like as many people as possible to take part in the process.

Soon, questionnaires will be sent out to parents, schools, community groups, businesses and more to gather opinions about the development of the language.  Also, a series of focus groups will also be organised to facilitate more discussion on the current state of the Irish language and the possibilities for the future.

All this information will be used as the basis for the language plan.  Once a draft of the language plan is ready a public consultation will take place where the community will have another opportunity to share their opinions.  The language plan will be stronger and more effective if the community plays an active role in this process, and this is why we would encourage as many people as possible to take part in the research in the weeks and months to come.

 

Uncategorized

Gaeilge Mhaigh Cuilinn – Introduction

Posted on

Gaeilge Mhaigh Cuilinn aims to promote and support the use of Irish Language in everyday life by preparing a range of initiatives and measures. This plan when completed will reflect the needs within the community, what resources and services required to help promote Irish.

We invite your views and support on how we as a community can save and promote the language

As part of the 20-year strategy for the Irish Language, (2010-2020) MCDA in conjunction with Udaras na Gaeltachta are co-ordinating this plan. In simple terms this plan is how we can go about communicating with each other ‘as gaeilge’. Its future depends on us all working together within the community.

What next
It involves a process of working with all community groups/clubs/schools and local business and the general public regarding developing such a plan.

This new plan aims to promote, foster and maintain the Irish language on a community basis with an emphasis on establishing permanent institutions and networks in those communities in conjunction with other bodies in the area.

We need your views on how to save and develop the Irish Language in Moycullen.

The outcome of this plan will be a community led structure on develop and promote the language in Moyculen.